Navigation

SPLNĚNÉ SLIBY

ZDE vám předkládáme splněné body volebního programu z roku 2010 jako důkaz, že PLNÍME, CO SLIBUJEME. A nejen to, děláme i něco navíc!
splneno

Doprava a bezpečnost

 • Zajistili jsme vybudování Via Lyžbice – podjezd pod tratí ČD (Mimoúrovňové křížení v prostoru náměstí T.G.M.)  
 • Zajistili jsme vybudování vlakové zastávky Třinec centrum 
 • Pomohli jsme v přípravě a přispěli k úspěšnému zahájení realizace přeložky I/11 – cesta na Slovensko 
 • Zlepšili jsme průjezdnost a bezpečnost stávající I/11 do doby vybudování přeložky 
 • Zahájili jsme realizaci Integrovaného výjezdního centra pro rychlý zásah hasičů, státní i městské policie 
 • Opravujeme a rekonstruujeme místní komunikace a chodníky ve všech částech města 
 • Zvyšujeme bezpečnost na komunikacích vybudováním bezbariérových přechodů pro chodce, podchodů, nadchodů, semaforů 
 • Stavíme nová parkovací místa a plochy na Terase, na Sosně a v Lyžbicích 
 • Budujeme bezpečné cyklopruhy v centru města 
 • Zahájili jsme rekonstrukci stávajícího vlakového nádraží 
 • Zmodernizovali jsme autobusové stanoviště 
 • Vytěsňujeme těžkou automobilovou dopravy z centra města 
 • Udrželi jsme statut Třinec – bezpečné město 

Podnikání a zaměstnanost

 • Pomáháme vzniku nových pracovních míst v průmyslové zóně Třinec Baliny 
 • Prohlubujeme spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionu 
 • Podporujeme další rozvoj podnikatelského inkubátoru v Třinci 

Vzdělávání a učení

 • Zvyšujeme zapojení obyvatel do dění ve městě a informovanost obyvatel 
 • Podporujeme vzdělávání v technických oborech 
 • Rekonstruujeme a modernizujeme školy a školky v majetku města s využitím dotací 
 • Pomáháme v rozvoji středním školám v Třinci 
 • Vedeme kampaň proti prodeji alkoholu a tabákových výrobků mladistvým 

Kultura, sport a volný čas

 • Rekonstruujeme sportovní halu STaRS 
 • Modernizujeme a zřizujeme sportoviště pro širokou veřejnost 
 • Zrekonstruovali jsme knihovnu z dotace EU 
 • Podíleli jsme se na modernizaci divadelního sálu, střechy a fasády kulturního domu TRISIA, a.s. 
 • Vytvořili jsme podmínky pro výstavbu multifunkční haly Werk aréna 
 • Vybudovali jsme bezpečná pískoviště pro děti a pořídili nové hrací prvky na dětská hřiště 
 • Podporujeme kulturu a sport formou grantů 
 • Zatraktivňujeme centrum města 
 • Investujeme do rozvoje turistického ruchu na Javorovém 

Životní prostředí

 • Zajistili jsme úspěšné dokončení projektu Revitalizace řeky Olše 
 • Opravili a rozšířili jsme kanalizační síť v Oldřichovicích 
 • Zrevitalizovali jsme lesopark 
 • Vytváříme nové klidové zóny v Lyžbicích 
 • Podporujeme ekologickou výchovu a osvětu 
 • Spolupodíleli jsme se na vytvoření koncepce na ochranu životního prostředí 
 • Provedli protipovodňová opatření – propustek 
 • Rozšířili jsme monitorovací systém kvality ovzduší 

Sociální a nezisková oblast

 • Prosadili jsme omezení herních automatů na území města 
 • Vytvořili jsme podmínky pro plnohodnotný život seniorů  
 • Podpořili jsme činnost organizací podporujícími rodinu a rodinný život a získali titul Město přátelské rodině  
 • Vytvořili podmínky pro výstavbu sociálních bytů 
 • Podporujeme aktivity neziskových organizací působících ve městě formou grantů 

Zvelebování pietních míst, hřbitovů a kulturních památek

 • Přispěli jsme na rekonstrukci kostelíku v Gutech 
 • Podíleli jsme se na rekonstrukci evangelického kostela 
 • Připravujeme realizaci parkoviště u římskokatolického kostela sv. Alberta 
 • Obnovili jsme památník obětem 2. světové války na centrálním hřbitově na Folvarku 
 • Zrekonstruovali jsme památník obětem 1. světové války na křižovatce ulic Husova a Jablunkovská 
 • Průběžně zvelebujeme hřbitovy